Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 2. Alle trainingen zijn onderdeel van 24FITCLUB: gevestigd te Zoetermeer (2711 BC) aan de Luxemburglaan 2, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 58568875.
 3. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) sportles(sen) van 24FITCLUB.
 4. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de sportlessen van 24FITCLUB is geadministreerd.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen 24FITCLUB en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de sportles(sen) van 24FITCLUB.
 • Sportcentrum: de fysieke (bedrijfs)locatie van 24FITCLUB waar de sportlessen plaatsvinden.
 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met 24FITCLUB. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding
 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en te verzenden via de website van 24FITCLUB. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van de eerste betaling.
 2. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van 24FITCLUB zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 3. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot 24FITCLUB onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
 4. Het Lid blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de lidmaatschapsaccount. Gebruik van de lidmaatschapsaccount is persoonsgebonden. Het account is dus niet overdraagbaar.

Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden
 1. Een lidmaatschap bij 24FITCLUB zal altijd op de dag van inschrijving ingaan.
 2. De duur van een lidmaatschap is minimaal 3 maanden, daarna maandelijks opzegbaar.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer.
 4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen.
 5. 24FITCLUB behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 5, lid 1.

Artikel 4 Trainings- en openingstijden
 1. 24FITCLUB behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of – activiteiten, die aangeboden worden door 24FITCLUB, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is 24FITCLUB gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.
 4. De vakantieperiode is evenredig verrekend in de contributie.

Artikel 5 Beëindiging van het lidmaatschap
 1. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door een e-mail te versturen naar dennis@24fitclub.nl.
 2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1& lid 2.
 3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 & lid 2.
 4. 24FITCLUB behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid
 1. 24FITCLUB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij 24FITCLUB, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
 3. 24FITCLUB aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de Deelnemer(s).
 4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de Deelnemer 24FITCLUB vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.

Artikel 7 Huisregels en klachten
 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van 24FITCLUB c.q. het Sportcentrum en hiernaar te handelen.
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van 24FITCLUB.

Artikel 8 Persoonsgegevens
 1. 24FITCLUB verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. 24FITCLUB kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij 24FITCLUB door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van 24FITCLUB zijn opgenomen. 24FITCLUB en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.

Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen
 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met 24FITCLUB aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar 24FITCLUB gevestigd is.
Telegram